Foretaksstraff

Høyesteretts kjennelse 22.12.2015, HR-2015-02557-A, (sak nr. 2015/1842), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot Z (advokat Vidar Lindbekk)

Dommere: Ringnes, Stabel, Falch, Noer, Matningsdal

Høyesterett kom til at en industribedrift skulle idømmes foretaksstraff etter straffeloven (1902) §§ 48 a og 48 b på 100 000 kroner for overtredelse av bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

En arbeidstaker falt og pådro seg hjernerystelse som følge av dårlig belysning i et fabrikklokale. Bedriftens arbeidsledelse var kjent med belysningsproblemet, som det var varslet om flere ganger. Det hadde også tidligere vært en arbeidsulykke som skyldes samme årsak. Problemet hadde vært enkelt å løse, men dette ble først gjort etter ulykken.

Høyesterett kom til at det forelå en uaktsom overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser til vern av helse, miljø og sikkerhet. Et flertall på tre dommere kom videre til at bedriften skulle idømmes en foretaksstraff på 100 000 kroner. Et mindretall på to dommere mente at bedriften ikke skulle få foretaksstraff.

Dommen gir veiledning om kravet til straffbar uaktsomhet ved anonyme og kumulative feil, og om anvendelsen av foretaksstraff ved overtredelse av arbeidsmiljølovens  bestemmelser som skal verne helse, miljø og sikkerhet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen