Forsøk på ulovlig utførsel av 1 million kroner

Høyesteretts dom 24.9.2015, 2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Dommere: Indreberg, Bårdsen, Arntzen, Noer, Matningsdal 

Straffesak om brudd på plikten i tolloven til å opplyse om utførsel av beløp over 25 000 kroner. Oslomann ble dømt til bot på 150 000 kroner, subsidiært fengsel i 25 dager, for å ha forsøkt å føre ut av landet 1 millioner kroner uten å opplyse om det til tollmyndighetene. Pengene var gjemt i en gyngestol.
 
Ved straffutmålingen la Høyesterett vesentlig vekt på at de fleste slike saker avgjøres ved at det ilegges overtredelsesgebyr på 20 prosent. Likhetshensynet tilsier at det samme er utgangspunktet for straffutmålingen.

Mannen foretrakk fengselsstraff, men siden det anses som en strengere straff, var fengselsstraff ikke aktuelt. 

Saken avklarer straffenivået for brudd på plikten til å opplyse om ut- og innførsel av pengebeløp over 25 000 kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen