Kildevern for upublisert materiale til dokumentarfilm

Høyesteretts kjennelse 20.11.2015, HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kim Gerdts), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan F. Glent)

Dommere: Ringnes, Webster, Stabel, Tønder, Skoghøy

Høyesterett opphevet straffeprosessuelt beslag som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde gjort av upublisert filmmateriale hos en dokumentarfilmskaper.

PST hadde beslaglagt 6–8 timers filmopptak hos en dokumentarfilmskaper. Materialet var uredigert. I likhet med tingretten og lagmannsretten kom Høyesterett til at dokumentarfilmskaperen var omfattet av den personkrets som etter straffeprosessloven § 125 har rett til å beskytte sine kilder.  Det beslaglagte materialet kunne avsløre uidentifiserte kilder. I motsetning til tingretten og lagmannsretten kom Høyesterett enstemmig til at vilkårene for å gjøre unntak fra retten til kildebeskyttelse ikke var oppfylt.

Avgjørelsen har betydning for rekkevidden av journalisters rett til å beskytte upublisert materiale som kan avsløre kilder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen