Kommunikasjonskontroll – spørsmål om samtaler mellom nærstående måtte slettes

Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02526-A, (sak nr. 2015/1559), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat Morten Furuholmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)
II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Dommere: Kallerud, Bergsjø, Webster, Noer, Matningsdal 

Påtalemyndigheten ble ikke pålagt å slette opptak av samtaler mellom mor og sønn som var gjort i forbindelse med kommunikasjonskontroll mot sønnen. 

Høyesteretts flertall (tre dommere) kom til at straffeprosessloven § 216 g bokstav b, som blant annet fastsetter at opptak mellom nærstående skal slettes "snarest mulig", ikke var til hinder for at politiet hørte gjennom samtalene med moren og brukte opplysninger fra dem for å etablere mistanke mot henne. 

Mindretallet (to dommere) mente at fordi moren ikke var mistenkt da opptakene ble gjort, skulle disse umiddelbart vært slettet uten at politiet hørte gjennom dem. 

Avgjørelsen trekker opp retningslinjer for sletteplikten for opptak fra kommunikasjonskontroll hvor det er tatt opp samtaler med en siktets nærstående på et tidspunkt da den nærstående ikke selv var mistenkt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen