Krav om utlevering av opptak fra overvåkningskameraer

Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02536-A, (sak nr. 2015/1490), straffesak, anke over kjennelse

Norsk rikskringkasting AS (advokat Anne-Hilde Storm), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Dommere: Arntzen, Noer, Kallerud, Webster, Stabel

NRK fikk medhold i krav om utlevering av opptak fra overvåkningskameraer i en avsluttet straffesak.

NRK krevde kopi av opptak som viste at en 35 år gammel mann døde under en pågripelse på Oslo legevakt i november 2012. Saken mot to involverte politibetjenter og en ambulansearbeider ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker, og endte med henleggelse. Saken vakte stor medieinteresse.

NRK fikk medhold i at opptakene i anonymisert form kunne kreves utlevert fra Spesialenheten i medhold av ytringsfrihetsbestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 og FN–konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 19. Høyesteretts flertall la vekt på at saken hadde stor offentlig interesse og at hensynet til de involvertes personvern ikke var avgjørende så lenge Spesialenheten ble pålagt å anonymisere opptakene før de utleveres til NRK. 

Et mindretall på to dommere mente at menneskerettskonvensjonene ikke kunne forstås slik at de ga NRK noen rett til å få opptakene.

Dommen gir veiledning om rekkevidden av informasjonsfriheten under konvensjonsbestemmelsene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen