Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør

Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Marius O. Dietrichson)

Dommere: Endresen, Bergsjø, Arntzen, Webster, Utgård

Lagmannsrettens kjennelse om ikke å oppnevne offentlig forsvarer i forbindelse med et politiavhør ble opphevet.

Siktede ønsket ikke å avgi politiforklaring uten offentlig oppnevnt forsvarer til stede. Forsvarer ble tilkalt, og avhøret fant sted. Begjæring om etteroppnevning av forsvarer ble avslått både av tingretten og lagmannsretten. Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse fordi lagmannsretten hadde bygget på en uriktig forståelse av straffeprosessloven § 100 andre ledd.

Høyesteretts kjennelse gir veiledning for forståelsen av straffeprosessloven § 100 andre ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen