Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør

Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01405-A, (sak nr. 2015/78), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Endresen, Bergsjø, Arntzen, Webster, Utgård

Lagmannsrettens kjennelse om ikke å oppnevne offentlig forsvarer i forbindelse med et avhør ble opphevet.

Siktede ønsket ikke å avgi politiforklaring uten offentlig oppnevnt forsvarer til stede, men tingretten avslo begjæringen om oppnevning. Forsvareren foreslo rettslig avhør, idet han la til grunn at han da ville bli oppnevnt.  Tingretten og lagmannsretten avslo imidlertid oppnevning under henvisning til at det ikke forelå særlige grunner. Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse fordi lagmannsretten hadde bygget på en uriktig forståelse av straffeprosessloven § 100 andre ledd. To dommere begrunnet i særmerknader resultatet på en annen måte enn flertallet.

Høyesteretts kjennelse gir veiledning for forståelsen av straffeprosessloven § 100 andre ledd og rekkevidden av EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav c.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen