Samtykke til drap

Høyesteretts dom 17.12.2015, HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Dommere: Bergsjø, Utgård, Webster, Arntzen, Schei

Saken gjaldt spørsmålet om det hører under skyldspørsmålet eller straffespørsmålet å ta stilling til om et drap er begått med samtykke fra avdøde. Høyesterett forkastet domfeltes anke over lagmannsrettens saksbehandling.

En mann bosatt på Vestlandet var i lagmannsretten domfelt for overlagt drap av sin ektefelle under særdeles skjerpende omstendigheter, og for å ha voldtatt henne umiddelbart før drapshandlingen. Han gjorde under ankeforhandlingen for lagmannsretten gjeldende at avdøde hadde samtykket til drapet. Forsvareren krevde at lagretten skulle ta stilling til samtykkespørsmålet ved å besvare et tilleggsspørsmål. Lagmannsretten tok ikke begjæringen til følge, idet den mente at det hørte under straffespørsmålet å avgjøre dette. Høyesterett fant enstemmig at dette ikke var en saksbehandlingsfeil fra lagmannsrettens side.

Dommen gir veiledning for grensen mellom skyldspørsmålet og straffespørsmålet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen