Straff for grove tyverier begått i prøvetiden etter løslatelse fra soning av en drapsdom

Høyesteretts dom 15.9.2015, HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom

I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) mot A (advokat Øivind Østberg)

II. A (advokat Øivind Østberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Dommere: Arntzen, Kallerud, Tønder, Noer, Utgård

En 45 år gammel mann fra Oslo ble i 2000 dømt til 21 års fengsel for blant annet et dobbeltdrap begått under innbrudd i en privat bolig. Etter å ha sonet to tredjedeler av tiden ble han i 2012 prøveløslatt med en resttid på syv år. Halvannet år etter løslatelsen begikk han ny vinningskriminalitet. De alvorligste forholdene han nå er dømt for er tre tyverier begått nattestid i private boliger mens beboerne sov.

Høyesterett mente tyveriene var grove på grunn av den utrygghet slike tyverier skaper og den integritetskrenkelse de representerer.

Høyesterett fant det videre klart at det måtte gis en fellesstraff som også omfattet deler av resttiden etter dommen fra 2000. Fellesstraffen ble satt til fengsel i fem år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen