Straff for narkotikakriminalitet - bruk av glattcelle

Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02103-A, (sak nr. 2015/1005), straffesak, anke over dom

A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alvar Randa)

Dommere: Noer, Indreberg, Matheson, Ringnes, Skoghøy

Straffen for en mann fra Oslo som var dømt for oppbevaring av om lag 4,8 kilo amfetamin, ble satt til fengsel i 4 år og 10 måneder.

Domfelte mente at det var begått brudd på norsk lov og internasjonale menneskerettskonvensjoner i forbindelse med at han ble holdt på glattcelle i full isolasjon i 4 døgn, og ikke ble fremstilt for retten før etter 52 timer. Høyesterett kom, etter en vurdering av forholdene i saken og de relevante bestemmelsene, til at det ikke forelå noe rettsbrudd.  

Domfelte hadde før rettssaken vært underlagt langvarig passbeslag og meldeplikt for politiet, og dette ga en viss reduksjon i straffen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen