Straff for seksuell omgang med samboers særkullsbarn

Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02467-A, (sak nr. 2015/1598), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat Anders Brosveet)

Dommere: Webster, Bergsjø, Noer, Tønder, Matningsdal

Påtalemyndigheten fikk medhold i at uttrykket "stebarn" i straffeloven 1902 § 199 omfatter en samboers særkullsbarn. 

En mann var dømt for seksuell omgang med sin samboers datter. Forholdet foregikk over en periode på seks år, fra jenta var 12 til nærmere 19 år. Spørsmålet i saken var om mannen kunne dømmes for seksuell omgang også for perioden etter at samboerens datter hadde fylt 18 år.  Dette berodde på om samboerens barn var omfattet av uttrykket "stebarn" eller om slike barn utelukkende var omfattet av alternativet "noen annen person under 18 år". I så fall opphørte det straffbare forholdet da datteren fylte 18 år. Høyesteretts flertall på tre dommere kom til at lovens uttrykk "stebarn" i straffeloven § 199 også omfatter samboers særkullsbarn. To dommere dissenterte. 

Dommen avklarer hvem som er omfattet av begrepet "stebarn" i straffeloven § 199.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen