Straff for slag mot hodet som førte til lett hjernerystelse uten tap av bevissthet

Høyesteretts dom 18.9.2015, HR-2015-01910-A, (sak nr. 2015/659), straffesak, anke over dom

I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

II. A (advokat  Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid)

Dommere: Stabel, Indreberg, Noer, Ringnes, Skoghøy

En 26 år gammel X-tilhenger fikk medhold i at han med rette var dømt for legemsfornærmelse og ikke for legemsskade.

Mannen hadde i forbindelse med en fotballkamp mot Y forsøkt å komme forbi en politisperring ved hotell Z i Oslo ved å slå en politibetjent i hodet. Slagene resulterte i en lett hjernerystelse og fem dagers sykmelding, men ingen flere komplikasjoner.

Høyesterett fant at dette var et grensetilfelle. Hjernerystelse kan være svært alvorlig, men når den som her var av letteste art, var grensen for å dømme for legemsskade ikke overskredet. Flertallet – tre dommere – mente imidlertid det var riktig av lagmannsretten å skjerpe straffen etter bestemmelsen i straffeloven § 232, særlig på grunn av det store farepotensialet slag mot hodet har. 

Dommen avklarer grensen mellom legemsskade og legemsfornærmelse ved slag mot hodet.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen