Straff for trusler og frihetsberøvelse på NAV-kontor

Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01343-A, (sak nr. 2015/116), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Synnøve Ugelvik)

Dommere: Bull, Stabel, Indreberg, Ringnes, Skoghøy

En 63 år gammel mann var dømt for trusler, frihetsberøvelse og brudd på våpenloven.

Han hadde ikke fått den sosialstønaden han mente å ha krav på. Under en samtale med noen av de ansatte på et NAV-kontor i X avfyrte han først et skudd i taket med en pistol og rettet deretter pistolen mot flere av de ansatte. En av dem ble truet inn på et kontor der vedkommende ble holdt mot sin vilje i ca. 20 minutter.

Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at NAV-ansatte har krav på et særlig vern, og at det også er viktig at besøkende på NAV-kontorer kan føle seg trygge der. Straffen burde i utgangspunktet ligge på fengsel i 2 år. Fordi saken hadde tatt så lang tid at det forelå brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 om rett til rettergang innen rimelig tid og den tilsvarende bestemmelsen fra 2014 i Grunnloven § 95, ble straffen satt ned til fengsel i 1 ½ år og halvparten av straffen gjort betinget.

Dommen gir veiledning om straffutmålingen for trusler om vold mot ansatte i NAV.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen