Straff for utilbørlig opptreden fra politimann

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02122-A, (sak nr. 2015/1134), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Dommere: Bull, Arntzen, Kallerud, Bårdsen, Øie

Høyesterett kom til at en politimann hadde overtrådt straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 3 som rammer utilbørlig opptreden i tjenesten. Høyesterett uttalte at det bare er de kvalifiserte brudd på normene som gjelder for tjenesten, som er straffbare. Særlig i pressede situasjoner må det være adskillig rom for uheldig skjønn og feilvurderinger ved valg av handlemåte og virkemidler fra politiets side, uten at det skal medføre straffansvar. I dette tilfellet var imidlertid situasjonen hverken uoversiktlige eller spesielt vanskelig for politimannen. Han hadde kommet med utsagn som dels var sjikanøse, dels løgn, for å "ta igjen" overfor en ung jente som opptrådte sterkt utagerende, men som var påsatt håndjern og plassert i en politibil. 

Dommen gir veiledning for hvor grensen går for tjenestefeil som er så grove at de medfører straffansvar.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen