Straff for utilbørlig utnytting av utlendinger

Høyesteretts dom 5.11.2015, HR-2015-02225-A, (sak nr. 2015/755), straffesak, anke over dom

I. X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

II. A (advokat Thomas Braut Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

III. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell), A (advokat Thomas Braut Svendsen), B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Dommere: Falch, Noer, Ringnes, Indreberg, Stabel

Høyesterett kom til at et ektepar hadde brutt utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav b som rammer den som utilbørlig utnytter utlending ved formidling av arbeid og bolig mv. Ekteparet hadde mot betaling bistått syv sykepleiere fra Filippinene med oppholdstillatelse i Norge, reise hit, arbeid, bolig, språkopplæring og annet. Høyesterett la vekt på at vederlagene som ble krevd var høye, og at det økonomiske arrangementet skapte ufrihet og usikkerhet for sykepleierne. Staffen ble satt til 9 måneder fengsel, og utbytte ble inndratt. I tillegg ble et sykehus dømt til foretaksstraff, en bot på 1 million kroner, for grovt uaktsomt å ha medvirket til lovbruddene.

En dommer stemte for at sykehuset skulle frifinnes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen