Straffansvar etter ein ekspedisjon til Antarktis

Høgsteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01233-A, (sak nr. 2015/51), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Østgård) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause)

Dommarar: Normann, Kallerud, Arntzen, Bergsjø, Stabel

Ein mann fekk ei bot på 45 000 kroner for brot på plikta til å gi korrekt informasjon om ein ekspedisjon til Antarktis, for å setje i gang ekspedisjonen trass i vedtaket i Norsk Polarinstitutt om å utsetje det og for å ha segla i Antarktis utan å oppfylle kravet om tilstrekkeleg forsikring.

A reiste saman med fire andre tilbake til Antarktis i januar 2012 for å bringe på det reine dei nærmare omstenda rundt ulykka med "X" i tilknyting til ein tidlegare ekspedisjon der tre menn omkom.

Høgsterett kom til at bilandslova og Antarktisforskrifta, som var det rettslege grunnlaget for å straffe A, ikkje var i strid med traktatforpliktingane Noreg har, eller alminnelege folkerettslege prinsipp. Argumentet frå forsvararen om at ekspedisjonen var straffri fordi det dreidde seg om seglas på det opne havet, førte heller ikkje fram.

Les heile avgjerda

Til toppen