Straffutmåling for å ha hjulpet til med å skjule en ulovlig felt ulv, jf. straffeloven § 132 første ledd

Høyesteretts dom, 27.5.2015, HR-2015-01134-A, (sak nr. 2015/269), straffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

Dommere: Noer, Inderberg, Matheson, Kallerud, Øie

En mann fra Hedmark som hadde hjulpet til med å skjule en ulovlig felt ulv, ble dømt til betinget fengsel i 16 dager, en bot på 30 000 kroner, tap av retten til jakt og fangst i ett år og delinndragning av 15 000 kroner. 

Ved straffutmålingen la Høyesterett blant annet vekt på at handlingen hadde tilknytning til alvorlig faunakriminalitet, og at den lett kunne ført til at fellingen ikke var blitt oppdaget. På den annen side ble det tatt hensyn til at mannen trodde ulven var skutt ved et uhell, og at han kom uforberedt opp i situasjonen. Ved den samlede reaksjonsfastsettelsen la Høyesterett dessuten vekt på at mannen ble dømt til ett års tap av jaktrett og en inndragning på 15 000 kroner. 

Dommen gir retningslinjer for straffenivået for den som hjelper til med å skjule bevis for en mulig straffbar handling.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen