Straffutmåling ved brudd på innreiseforbud

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Dommere: Noer, Skoghøy, Tønder, Arntzen, Schei

En albansk mann ble dømt til fengsel i ett år for å ha reist ulovlig inn i landet til tross for at han var varig utvist.

Mannen hadde tidligere brutt innreiseforbud etter utvisning to ganger. Han trodde, etter kontakt med svenske innvandringsmyndigheter, at innreiseforbudet var opphevet i og med at han fikk innvilget oppholdstillatelse i Sverige. Forklaringen hans ble støttet av et vitne fra Migrationsverket. Han hadde da bare handlet med simpel uaktsomhet, og straffen ble satt til fengsel i ett år.

Saken gir retningslinjer for straffutmålingen ved uaktsom overtredelse av innreiseforbud etter utlendingsloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen