Utmåling av straff for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom 12.10.2015, HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) mot A (advokat Halvard Helle)

III. A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Erik Ulvesæter)

IV. B, C (advokat Erik Ulvesæter) mot A (advokat Halvard Helle)

Dommere: Øie, Arntzen, Ringnes, Indreberg, Skoghøy

En mor som hadde mishandlet sine to mindreårige sønner, ble dømt til samfunnsstraff i 298 timer med en gjennomføringstid på 10 måneder og en subsidiær fengselsstraff på 10 måneder. Hun måtte også betale 40 000 kroner i oppreisningserstatning til hvert av barna. 

Moren hadde hovedomsorgen for barna. Barnevernet var kjent med domfellelsen, men det var ikke aktuelt med omsorgsovertakelse på grunn av mishandlingen. Barnas far var fengslet i Tyskland, og det måtte legges til grunn at barna vil bli plassert på institusjon eller i beredskapshjem under barnevernets omsorg dersom moren måtte sone fengselsstraff. 

En samlet Høyesterett mente at alvoret i mishandlingen i utgangspunktet tilsa en straff av fengsel i 10 måneder. Et flertall på 3 dommere fant likevel at det var forsvarlig med samfunnsstraff. Flertallet fremhevet at allmennpreventive hensyn – hensynet til å beskytte barn generelt sett mot mishandling i familien – talte mot at det ble idømt samfunnsstraff, men mente at hensynet til de konkrete barna som hadde vært utsatt for mishandlingen, likevel burde veie tyngre. Flertallet la særlig vekt på at barna var i en svært sårbar situasjon, og på at mishandlingen – selv om den var alvorlig nok – ikke var blant den mest alvorlige. Mindretallet mente at allmennpreventive hensyn burde veie tyngst, og at det dermed ikke var grunnlag for å idømme samfunnsstraff. 

Dommen gir veiledning for utmåling av straff og oppreisningserstatning i saker hvor soning av straff og betaling av erstatning vil kunne gå utover den fornærmede i saken.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen