Krav om stansing etter tvisteloven § 16-17, subsidiært stansing etter tvisteloven § 16-18

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. august 2016, HR-2016-1742-U, (sak nr. 2016/1405), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Arvid Sjødin), B (advokat Bent Endresen) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Dommere: Bårdsen, Noer, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen