Anke lagmannsrettens fellende dom for blant annet voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1151-U, (sak nr. 2016/719), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Bull, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen