Anke over hevingskjennelse - spørsmål om erklæring om tilbakekall av anke må fremsettes i original

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2016, HR-2016-2146-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen