Anke over kostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. august 2016, HR-2016-1700-U, (2016/1359), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Klevenberg)

Dommere: Bårdsen, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen