Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2027-U, (2016/1784), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Robert Antonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen