Anke over lagmannsrettens domfellelse for uaktsom forvoldelse av betydelig personskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. januar 2016, HR-2016-119-U, (sak nr. 2015/2210), straffesak, anke over dom

A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen