Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning på grunn av for sent fremsatt anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2498-U, (2016/2263), straffesak, anke over kjennelse

Oslo universitetssykehus HF (advokat Thomas Endre Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen