Anke over lovanvendelse og straffutmåling ved overtredelse av blant annet straffeloven 1902 § 219

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. juni 2016, HR-2016-1309-U, (sak nr. 2016/1043), straffesak, anke over dom

A (advokat André Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Utgård, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen