Anke over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen i sak om tyveri og misbruk av bankkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2016, HR-2016-1085-U, (sak nr. 2016/765), straffesak, anke over dom

A (advokat Audun Lillestølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen