Anke over lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd og lagmannsrettens straffutmåling for promillekjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og dom 20. oktober 2016, HR-2016-2199-U, (2016/1815), straffesak, anke over beslutning og dom

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen