Anke over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for blant annet to legemsfornærmelser

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mai 2016, HR-2016-1100-U, (sak nr. 2016/651), straffesak, anke over dom

A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen