Avvisning av anke pga. formfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-292-U, (sak nr. 2016/47), straffesak, anke over dom

A (advokat Amir Hossein Mirmotahari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen