Begjæring om omgjøring i utleveringssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2016, HR-2016-1490-U, (sak nr. 2016/1283), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen