Begjæring om oppheving av lagmannsrettes hevingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. februar 2016, HR-2016-428-U, (sak nr. 2016/255), straffesak, anke over kjennelse

A, B (advokat Liv Clemetsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen