Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. mars 2016, HR-2016-660-U, (sak nr. 2016/607), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen