Grov legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-714-U, (sak nr. 2016/547), straffesak, anke over dom

A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen