Domfellelse blant annet for grovt narkotikalovbrudd i form av medvirkning til innførsel av et betydelig kvantum narkotika fra Nederland til Norge i september 2013, og for grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. august 2016, HR-2016-1728-U, (2016/1370), straffesak, anke over dom

A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Noer, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen