Krav om erstatning for utgifter til forsvar etter frifinnelse i straffesak, jf. straffeprosessloven § 438

Den 14. september 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven § 54 holdt rettsmøte i Høyesterett i sak, HR-2016-1932-F, (2016/477), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde) mot A, B, C (advokat Erik Ulvesæter)

Dommer: Skoghøy

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen