Lagmannsrettens saksbehandling ved avgjørelse av straffesak uten ankeforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. desember 2016, HR-2016-2603-U, (2016/2204), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Olac C. Bowitz)

Dommere: Tønder, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen