Legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 22.april 2016, HR-2016-838-U, (sak nr. 2016/661), straffesak, anke over dom

A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Matheson, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen