Legemsbeskadigelse/grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2016, HR-2016-1981-U, (2016/1596), straffesak, anke over dom

A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Endresen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen