Straffutmåling og inndragning

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 12. juli 2016, HR-2016-1582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom

I  A (advokat Robert Fonn) mot  mot Den offentlige påtalemyndighet

II B (advokat Geir Olav Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen