Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Ankegjenstandens verdi

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2425-U, (sak nr. 2017/1989), sivil sak, anke over beslutning, Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot  Frank Ove Nilsen (advokat Per A. Sætersdal)

Private beslagsforbud - gjeldsordningsloven § 6-2

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2441-U, (sak nr. 2017/1792), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Birger Moxness) mot SG Finans AS, Santander Consumer Bank AS (advokat Torjus Hulbak)

Forberedende dommers kompetanse ved spørsmål om avvisning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2442-U, (sak nr. 2017/1843), sivil sak, anke over kjennelse Eva Henriksen m.fl. (advokat Trond Hatland) mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes)

Adgangen til å føre en dommerfullmektig som vitne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2381-U, (sak nr. 2017/1994), sivil sak, anke over kjennelse Advokatfirmaet Danielsen & Co AS (advokat Per Danielsen) mot Morgan Andersen (advokat Håkon Bodahl-Johansen) 

Opphevelse av sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. desember 2017, HR-2017-2317-U, (sak nr. 2017/1955), sivil sak, anke over dom A (advokat Didrik Tønseth) mot B, C (advokat Beate Hamre)

Sikkerhetsstillelse etter §20-11 i patentsaker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2119-U, (sak nr. 2017/1591), sivil sak, anke over kjennelse Celltrion, Inc. (advokat Amund Brede Svendsen) mot Biogen, Inc. (advokat Are Stenvik) (Rettslig medhjelper: advokat Eirik Basmo Ellingsen)

Kontradiksjon i sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. oktober 2017, HR-2017-2056-U, (sak nr. 2017/1721), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tor Erlend Framstad) mot B (advokat Bjørn Carlberg)

Barnets rett til å uttale seg

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 19. oktober 2017, HR-2017-1996-U, (sak nr. 2017/1633), sivil sak, anke over kjennelse A mot B

Skjønnsmedlemmers habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1788-U, (sak nr. 2017/1408), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Trond Pedersen Biti) mot B

Godkjenning av gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2017, HR-2017-1668-U, (sak nr. 2017/1413), sivil sak, anke over kjennelse DNB Asset Management AS (advokat Helge Lundestad) mot Andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge (advokat Steinar Mageli)

Om retten kan pålegge en part å møte med advokat

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. august 2017, HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke over kjennelser A (advokat Gisle Loso) mot Norsk Butikkdrift A/S (advokat Sten Foyn)

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. august 2017, HR-2017-1625-U, (sak nr. 2017/1402), sivil sak, anke over beslutning A mot Hordaland fylkeskommune (advokat Trond Hatland)

Dommerhabilitet ved tidligere befatning med saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juli 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1153), sivil sak, habilitet A (advokat Olav Brun) mot Fjellhamar Park III AS, Fjellhamar Park IV AS og B (advokat Øyvind Kilstad)

Partsevne for vann- og kloakklag - tvisteloven § 2-1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2017, HR-2017-1199-U, (sak nr. 2017/883), sivil sak, anke over kjennelse Nedre Øse Vann og Kloakklag (advokat Aki Johannes Viitala) mot A,B,C,D,E (advokat Tor Johan Strand)

Tvangssalg på grunnlag av realkausjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1182-U, (sak nr. 2017/796), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rohnny M. Andersen) mot DNB Bank ASA (advokat Mathias F. Seierstad Haugan)

Taushetsplikt om polititjenestemanns identitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad) mot A (advokat Trond Sivertsvik)

Breiviks anke nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Bruk av to prosessfullmektiger for Høyesterett

Justitiarius Toril M. Øies beslutning 1. juni 2017, HR-2017-1080-F, (sak nr. 2017/445 og sak nr. 2017/474), sivli sak, anke over dom og kjennelse X (advokat A, advokat B) mot Y (advokat C) (Rettslig medhjelper: advokat D)

Spørsmål om anke over tingrettens dom var avgitt i tide

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2017, HR-2017-979-U, (sak nr. 2017/726), sivil sak, anke over kjennelse Are Mjelstad, Elisabeth Alm Mjelstad (advokat Ole B. Gundem) mot Oslo Bygg og Eiendom, Eiendom AS (advokat Arne Johan Almeland)

Anke over beslutning om ikke å få anke dom i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mai 2017, HR-2017-894-U, (sak nr. 2017/705), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Petter J. Grødem) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lena Fagervold), B (advokat Annie Bratseth)

Oppnevning av sakkyndige i pasientskadesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-547-U, (sak nr. 2016/2330), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Mona Næverdal) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand)

Ankenektelse i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-35-U, (sak nr. 2017/35), sivil anke, anke over beslutning A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot B (advokat Robert Voldhuset)

Tvangsmulkt ved samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-138-U, (sak nr. 2017/40), sivil anke, anke over kjennelse A (advokat Marie Sølverud) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud)

Innsyn i forespørsel til EFTA-domstolen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. januar 2017, HR-2017-110-U, (sak nr. 2016/928), sivil anke, anke over dom Torbjørn Selstad Thue, Politiets Fellesforbund (partshjelper) (advokat Merete Furesund) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen)

Omsorgsovertagelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-90-U, (sak nr. 2016/2407), sivil anke, anke over dom A, B (advokat Per Danielsen) mot X kommune (advokat Gro Enochsen)

Til toppen