Adgangen for en tredjeperson til å tre inn i en sak om arrest i forbindelse med anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. september 2017, HR-2017-1801-U, (sak nr. 2017/1308), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Oslo kemnerkontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Jon Sverdrup Efjestad) mot A (advokat Ida Camilla Hals)

Dommere: Øie, Matningsdal, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen