Anke over beslutning om ankenektelse etter avholdt ankeforhandling forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2017, HR-2017-1225-U, (sak nr. 2017/950), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Asle Bjelland) mot B (advokat Markus Waterloo)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen