Ankegjenstandens verdi

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2425-U, (sak nr. 2017/1989), sivil sak, anke over beslutning, Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot  Frank Ove Nilsen (advokat Per A. Sætersdal)

Dommere: Matheson, Tønder, Noer

Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse, som følge av feil i beregningen av ankegjenstandens verdi

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen