Dom om omsorgsovertakelse opphevet grunnet mangelfull saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mars 2017, HR-2017-596-U, (sak nr. 2017/424), sivil sak, anke over dom

A (advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll) mot X kommune (advokat Leif Kahrs Jæger), B (advokat Janet Riise)

Dommere: Matheson, Ringnes, Arntzen

Lagmannsretten hadde tillatt anke over dom om omsorgsovertakelse fremmet grunnet mangler ved sakkyndig-beviset for tingretten. Lagmannsretten oppnevnte ny sakkyndig først seks uker før ankeforhandling, og den sakkyndiges rapport ble underkjent av Barnesakkyndig kommisjon. 

Utvalget fant det klart at lagmannsrettens saksbehandling ikke tilfredsstilte de rettssikkerhetskrav som ordningen med sakkyndig utredning og Barnesakkyndig kommisjon er ment å ivareta, og opphevet lagmannsrettens dom uten ankeforhandling. 

Avgjørelsen gir veiledning om hvilke krav som stilles til saksbehandlingen og bruken av sakkyndigrapporter i saker om omsorgsovertakelse etter barnevernloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen