Statens erstatningsansvar for merkostnader ved en rettergangsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 26. oktober 2017, HR-2017-2026-U, (sak nr 2017/1596), sivil sak, anke over kjennelse

Fred. Olsen m.fl (advokat Bettina Banoun og advokat Thor Leegaard) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Bårdsen, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen