Godkjenning av gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2017, HR-2017-1668-U, (sak nr. 2017/1413), sivil sak, anke over kjennelse

DNB Asset Management AS (advokat Helge Lundestad) mot Andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge (advokat Steinar Mageli)

Dommere: Indreberg, Webster, Kallerud

Les hele avgjørelsen

Til toppen