Habilitet for fagkyndig meddommer etter kritikk av barnevernet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-525-U, (sak nr. 2017/402), sivil sak, anke over kjennelse

Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tor Sandsbraaten) mot A (advokat Ole-Håkon Elllingsen), B (advokat Olav Sylte)

Dommere: Webster, Kallerud, Kaasen

Ankeutvalget kom til at psykolog ikke var inhabil til å gjøre tjeneste som fagkyndig meddommer i en barnevernsak.

Psykologen hadde publisert en kritisk artikkel om barnevernet og hadde som meddommer i en tidligere sak uttalt seg kritisk om barnevernet i domspremissene. Ankeutvalget kom til at artikkelen og votumet i den andre saken, verken hver for seg eller samlet, kunne medføre inhabilitet. Det ble særlig vist til at artikkelen måtte ses som faglig kritikk av et myndighetsorgan på et felt psykologen har lang erfaring. Slik kritikk gir i alminnelighet ikke omverdenen rimelig og saklig grunn til å tvile på forfatterens upartiskhet som dommer i fremtidige saker. Uttalelsene i den tidligere dommen knyttet seg til den aktuelle saken og de barnevernsansatte som handlet i den. Utvalget uttalte at det skal mye til for at en dommers utforming av domspremisser klart knyttet til saken som er til pådømmelse gjør vedkommende inhabil til å dømme i lignende fremtidige saker.

Kjennelsen gir veiledning for hva som skal til for å bli inhabil som følge av kritikk av offentlig myndighetsorgan.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen