Krav om erstatning fra staten for sakskostander på grunn av påstått feil ved rettens behandling av saken, jf. tvisteloven § 20-12

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. august 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1011), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Flatabø) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Matningsdal, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen